Tool Làm Token Die

Comment 5/05/2020

Tool Làm Token Die

Tool Làm token Facebook die để không bị spam 


Hướng dẫn sử dụng:
 1. Bạn nhập token Facebook của mình bên trên và bấm "Reset Token" để làm token mình die
 2. Khi đã làm bước 1 trên bạn đợi giấy lát.

  1. Nếu trả về số "1" đã làm token die thành công. Và Facebook sẽ bị thoát ra đăng nhập lại
  2. Nếu trả về lỗi tùm lum thì token không tồn tại hoặc đã die

Kiểm Tra Token Die chưa


Hướng dẫn sử dụng:
 1. Bạn nhập token Facebook của mình bên trên và bấm "Kiểm Tra" để kiểm tra xem token còn sống không
 2. Khi đã làm bước 1 trên bạn đợi giấy lát. 
  • Nếu xuất hiện "ID và Full name" của Facebook của bạn nghĩa là token còn sống
  • Nếu xuất hiện chữ "Token Không Tồn Tại !" nghĩa là token nay đã die hoặc bạn nhập không chính xác
Tool Làm Token Die Tool Làm Token DieUnknown8.8stars based on9reviews Tool Làm token Facebook die để không bị spam 
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |